Kad kaimas būtų gyvas!

LT

 

Nordplus projektas „Vietinės tekstilės, pagamintos iš vilnos, atsiradimo galimybės“, F.E.L.T.WOOL


Projekto įgyendinimo prielaidos

Baltijos ir Šiaurės šalyse didelis vilnos kiekis yra išmetamas arba sunaikinamas (pvz., Estijoje 90 % vilnos), o tai yra ir tvarumo iššūkis, ir galimybė. Vilna suteikia daug privalumų – ji yra pralaidi orui, patvari, gerai izoliuoja net ir šlapia ir yra lengva prižiūrėti. Ji yra natūralus, atsinaujinantis ir biologiškai skaidus, turintis gilias istorines ir kultūrines šaknis produktas Šiaurės ir Baltijos šalyse. Tačiau vilna šiose šalyse yra nepakankamai naudojama, be to, ji yra gana šiurkšti. Vėlimas yra neaustinė tekstilė ir gali būti pelningas ir tvarus būdas panaudoti šiurkščią vilną.
Vėlimas Norvegijoje yra gana ribotas gamybos būdas, o kitose Šiaurės ir Baltijos šalyse – labiau paplitęs. Šiuose regionuose yra didesnis veltinio komercinės gamybos potencialas. Veltų gaminių, tokių kaip vilnoniai batai, naudojimas yra nacionalinio kultūros paveldo dalis ir yra potencialas tai atgaivinti. Tačiau šiuo metu mums trūksta žinių ir partnerių tinklo, kad galėtume ištirti šias galimybes.

 

Projekto tikslas

Rasti būdų, kaip sumažinti švaistomos vilnos kiekį visoje vilnos vertės grandinėje – nuo ​​žaliavos iki galutinio gaminio. Siekdami šio tikslo, tikimės paskatinti partnerių tinklaveiką, žinių plėtrą ir verslo galimybių kūrimą komerciniams ir NVO dalyviams. Tiksliau, mes ištirsime veltinės vilnos vertės grandinę įvairiose šalyse ir vartotojų susidomėjimą veltinės vilnos gaminiais.

 

Tikslinė grupė

Projekto partneriai, vilnos vertės grandinės dalyviai partnerių šalyse, kitos su vilna susijusios suinteresuotosios šalys, tokios kaip mokslininkai, NVO, taip pat mados, amatų ir verslumo studentai.

 

Projekto veiklos

Pagrindinės projekto veiklos yra pažintiniai vizitai į partnerių šalis, nuotoliniai planavimo ir refleksiniai susitikimai bei žinių sklaida. Taip pat, projekte siekiama išbandyti ir kurti veltinės vilnos pavyzdžius iš skirtingo pluošto ir pagal skirtingas technologijas, tačiau šios veiklos mastas priklausys nuo projekto metu gautų įžvalgų ir vėlimo pajėgumų šalyse partnerėse.

 

Projekto rezultatai:

- Surengti 5 tarptautiniai pažintiniai vizitai Norvegijoje, Švedijoje, Lietuvoje, Estijoje ir Suomijoje, kuriuose dalyvaus po 3 dalyvius iš kiekvienos šalies.
– Parengta išsami galimybių ir iššūkių, susijusių su šiurščios vilnos vėlimu Šiaurės ir Baltijos šalyse, apžvalga.
- Sukurta priemonė (bendradarbiavimo tinklas, ryšiai) būsimoms bendradarbiavimo veikloms, pradedant vilnos kokybės tyrimais ir baigiant dizaino bei menine patirtimi ir pramonės naujovėmis ar tyrinėjimais.
- Identifikuotos galimybės sukurti aukščiausios kokybės produktus, kurie užtikrintų pragyvenimo šaltinius ūkininkams, amatininkams ir smulkiam vietos verslui. Tai ne tik padidintų gaminių, metančių iššūkį plastiko dominavimui, prieinamumą, bet ir atgaivintų tradicinius amatus, dizainą ir žinias keliuose sektoriuose. Taip būtų kuriama vertė iš to, kas dabar laikoma atliekomis.

 

Projekto partneriai
Selbu Spinneri, Norvegija- projekto koordinatorius
University of South-Eastern Norway, Norvegija
Nordenfjeldske Fibershed,  Norvegija
Hanken School of Economics, Suomija
University of Tartu Viljandi Culture Academy, Estija 
Rodens Ullbruk, Švedija
Asociacija „Viva Sol“, Lietuva 

Finansavimas
Projektas finansuojamas pagal Nordplus Horizontal 2023.

Projekto trukmė  01/08/2023 - 01/08/2025
Projekto Nr. NPHZ-2023/10036


EN

Nordplus project "Future Emergence of Local Textiles based on WOOL", F.E.L.T.WOOL

 

Background

In the Baltic and Nordic countries, a varying volume of the wool produced is thrown or destroyed (e.g. 90% of the wool in Estonia) which presents both a sustainability challenge and opportunity. Wool provides many benefits - it is breathable, durable, insulates well, even when wet, and is easy to maintain. It is natural, renewable and biodegradable, and has deep historical and cultural roots in the Nordic and Baltic countries. Yet wool is underutilized, especially the coarser wool. Felting is a non-woven textile and can be a profitable and sustainable way to utilize coarser wool.
Felting is currently a marginal production method in Norway, while more common in the other Nordic and Baltic countries. There is a larger potential for commercial production of felt in these regions. Use of felted products such as wool boots is a part of the national cultural heritage, and there is a potential to revitalize this. However, currently we are lacking both the knowledge and the network to explore these opportunities.

 

Project goal

The goal of the project is to find ways of reducing the amount of wasted wool throughout the entire value chain of wool - from raw material to final product. To achieve this goal, we aim to stimulate network building, knowledge development and business opportunity creation for the commercial and NGO participants. Specifically, we will investigate the value chain for felted wool in the different countries and explore consumer interest for felted wool products.

 

Target group

Project partner', actors within the wool value chain in the participant countries, other wool-related stakeholders, such as researchers, NGOs, as well as fashion, craft and entrepreneurship students.

 

Project activities

The main activities of the project include study visits to participant countries, digital planning and reflection meetings, and knowledge dissemination. Testing and developing samples of felted wool based on different fibers and techniques is also an activity we aim for in the project. However, the extent of it depends on the insights developed during the project and felting capacity in the partner countries.

Project results:

- 5 international study visits organised in Norway, Sweden, Lithuania, Estonia and Finland, and 3 participants/per country took part in each of them. 
- A clearer overview of the opportunities and challenges related to felting coarser wool in the Nordic and Baltic countries is prepared.
- A tool (networking) for future developments, ranging from wool quality research to design and artistic experiences and industrial innovation or explorations, is created.
-  The possibilities for creating superior products that provide livelihoods for both farmers, artisans and small local businesses are identified. By doing so not only to increase the availability of products that challenge the plastic domination, but also to revitalize traditional craft, design and knowledge in several sectors. All while creating value from what is now treated as waste.

 

Project partners
Selbu Spinneri, Norway - project coordinator
University of South-Eastern Norway, Norway - project partner 
Nordenfjeldske Fibershed, Norway - project partner 
Hanken School of Economics, Finland - project partner
University of Tartu Viljandi Culture Academy, Estonia - project partner
Rodens Ullbruk, Sweden - project partner 
Asociacija „Viva Sol“, Lietuva - project partner

Financing
The project was financed by the Nordplus Horizontal 2023.

Project duration 01/08/2023 - 01/08/2025
Project No NPHZ-2023/10036