Kad kaimas būtų gyvas!

Asociacijos įkūrimas

Asociacija „Viva Sol“ (trumpinys - AVS)  įkurta 2006 m. rugsėjo 15 d. Dargužių kaime, Varėnos r. savivaldybėje.
  

Asociacijos tikslai

Pagrindinis tikslas – siekti kaimo gyvybingumo. To tikimasi pasiekti apjungiant asmenis ir organizacijas ir bendromis pastangomis siekiant smulkiųjų ūkininkų, amatininkų ir kitų kaimo gyventojų ekonominės ir socialinės gerovės didinimo, darnios aplinkos ir tvarių socialinių ryšių išsaugojimo kaime.  Taipogi, AVS siekia suartinti kaimo ir miesto žmones per vietos maistą, kaimo vystymo iniciatyvas ir mokantis vieniems iš kitų.

Asociacijos moto

„Kad kaimas būtų gyvas!“

Asociacijos nariai

Asociacija turi 22 narius, kurių tarpe yra 3 juridiniai asmenys (VšĮ Baltijos aplinkos forumas, VšĮ Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“, VšĮ „Verpėjos“), likę – fiziniai asmenys. Trečdalis narių – smulkūs ūkininkai, sūrininkai, kiti – visuomeniškai aktyvūs ir kaimui neabejingi žmonės, gyvenantys Lietuvoje ir užsienyje (pvz., Prancūzijoje). 

Asociacijos istorija

Pagrindinis iniciatorius ir vienas steigėjų  - į Dargužių kaimą, Varėnos rajone persikėlęs gyventi Valdas Kavaliauskas su žmona Rasa Ilinauskaite. Laikydami smulkų ožkų ūkį ir pardavimui gamindami prancūziško tipo ožkų pieno sūrius, AVS įkūrėjas, daugiau kaip dešimt metų dirbęs sūrininkystės ūkyje Prancūzijoje, siekė ne tik rūpintis sūrių prekyba, bet ir užmegzti ryšį tarp gamintojų ir valgytojų. Pirminis AVS tikslas buvo burti gamintojų ir valgytojų bendruomenes, pagrįstas maisto gamintojų atvirumu klientams, t.y. jų gaminamų sūrių valgytojams. 

Šiam tikslui sustiprinti buvo pasirinktas atitinkamas asociacijos moto - „Kad kaimas būtų gyvas!“, kurio laikantis iki šiol yra remiamos įvairios iniciatyvos ir veiklos, skatinančios kaimo gyvybingumo didinimą, sūrininkų gebėjimų stiprinimą, sūrių populiarinimą, naujų šeimų kūrimąsi kaime, miesto ir kaimo suartinimą, maisto gamintojų ir ūkių atvirumą maisto valgytojams.

Asociacijos finansavimo šaltiniai

Asociacijos veikla finansuojama iš nario įnašo, gaunamų pajamų iš renginių (mokymų, pažintinių vizitų), prekybos ūkininkų produkcija organizavimo, tarptautinių ir nacionalinių projektų dotacijų, paramos 2% ir pavienės labdaros.

Asociacijos struktūra

Asociacijos struktūra yra tipinė asociacijos struktūra, sudaryta pagal Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymą. Vienas narys turi vieną balsą visuotiniame narių susirinkime, kuris renka penkių narių valdybą, o jos nariai renka valdybos pirmininką. Direktorius skiriamas iš asociacijos narių, todėl vykdo nuolatines funkcijas neatlygintinai, atskirais atvejais, vykdant dotacijų reikalavimus, yra įdarbinamas terminuotam laikotarpiui. Buhalterio paslaugos perkamos pagal sutartį su samdomų kvalifikuotu buhalterinių paslaugų teikėju.  Revizorius renkamas iš asociacijos narių trejų metų laikotarpiui.  

Asociacijos veiklos kryptys

Asociacijos veiklos kryptys nustatomos kasmetinio visuotinio narių susirinkimo metu. Veiklos kryptys dažnai būna tęstinės, tačiau, atsižvelgiant į šalies ir tarptautines aktualijas, ir į kurio nors nario ar kelių narių kompetenciją ir motyvaciją imtis atsakomybės aktyviai dirbti viena ar kita kryptimi, įtraukiamos ir naujos kryptys. 

2020-2021 m. veiklos kryptys: 

  1. Trumpųjų maisto tiekimo grandinių skatinimas.
  2. Mokymų vykdymas maisto gamybos srityje.
  3. Kova su klimato kaita ir jos poveikio kaimo teritorijai vertinimas, agroekologinių ūkininkavimo praktikų taikymas.  
  4. Smulkiųjų ūkininkų interesų advokatavimas. 
  5. Projektų įgyvendinimas (temos: kaimo kultūros ir paveldo turizmo paslaugos vietos bendruomenėse, jaunimo įtraukimas į bendruomenių veiklą per kultūrą kaime; aplinkosauga). 

 Metinės ataskaitos

Metinis veiklos pranešimas 2020
Metinė ataskaita_AVS_2020_1.pdf (340.19KB)
Metinis veiklos pranešimas 2020
Metinė ataskaita_AVS_2020_1.pdf (340.19KB)
Finansinė ataskaita 2020
Aiškinamasis raštas_AVS_2020.pdf (219.09KB)
Finansinė ataskaita 2020
Aiškinamasis raštas_AVS_2020.pdf (219.09KB)Asociacijos partneriai

  • VšĮ Baltijos aplinkos forumas. Bendradarbiaujama įgyvendinant Horizon 2020 projektą UNISECO skirtą perėjimo prie agroekologijos, taip pat, kartu parengta paraiška projektui Gruzijoje pagal Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą.
  • VšĮ Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“. Bendradarbiaujama organizuojant mokymus, pvz., sūrininkystės, natūralaus rauginimo, sidro gamybos. 
  • Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija. Bendradarbiaujama organizuojant sūrininkystės amato mokymus amatų vasaros stovykloje, taipogi, kartu parengta paraiška Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos paramos mechanizmui (EEAgrants).
  • VšĮ „Sūrininkų namai“. Bendradarbiaujama organizuojant mokymus ir pažintinius vizitus (maitinimo paslauga).
  • VšĮ Dargužių amatų centras. Bendradarbiaujama organizuojant mokymus ir įvairius renginius.

Asociacijos įkurtos organizacijos

2008 m. asociacija įkūrė VšĮ „Sūrininkų namai“, po kurio ženklu telpa įvairios veiklos: viešasis maitinimas ir sūrių pardavimas Dargužiuose, sūrių prekybos kooperatyvas „Mūsų sūriai”, raugą ir įrangą smulkiems sūrininkams tiekianti sūrininkystės mokykla „Viskas sūriams”. VšĮ "Sūrininkų namai" pavadinimas kaip prekės ženklas priklauso asociacijai. 

Asociacijos narystė kitose organizacijose

Nuo 2019 m. asociacija yra Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos narė. 

Nuo 2019 m. asociacijos direktorė yra deleguota į Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos Šalčininkų r. valdybą.


Asociacijos nariai

2020-12-31  asociacijoje buvo 22 nariai:

1.           Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“, atstovė Dalia Beigienė 

2.           Aleksandras Jermakovičius

3.           Arūnas Degutis 

4.           Arūnė Taunytė

5.           Asta Šlapikaitė

6.           Baltijos aplinkos forumas, VšĮ, atstovas Žymantas Morkvėnas  

7.           Dalia Baranauskienė

8.           Dovilė Plokštytė – atstovė komunikacijai

9.           Genė Mockevičienė

10.        Genovaitė Sakalauskienė 

11.        Julija Smiškal – atstovė Prancūzijoje

12.        Laima Stankevič

13.        Lilija Rizgelienė

14.        Lina Gumbrevičienė 

15.        Loreta Mockevičienė

16.        Onutė Grigaitė

17.        Rasa Griežė

18.        Rasa Ilinauskaitė

19.        Saulius Sakalas

20.     Valdas Kavaliauskas 

21.     Virginija Černiauskienė

22.  „Verpėjos“, VšĮ, atstovė Laura Garbštienė 

 

Asociacijos valdyba

Ataskaitinio visuotinio narių susirinkimo 2019-02-02 metu buvo išrinkta nauja penkių narių valdyba:

1.       Žymantas Morkvėnas – pirmininkas

2.       Arūnas Degutis - narys

3.       Dalia Beigienė - narė

4.       Genovaitė Sakalauskienė – narė

5.       Valdas Kavaliauskas – narys


Asociacijos administracija

Ataskaitinio visuotinio narių susirinkimo 2019-02-02 metu buvo paskirta nauja direktorė:

Lina Gumbrevičienė – direktorė ir narė nuo 2019 m. (dirba savanoriškais pagrindais). Išsilavinimas - viešojo administravimo magistras. Specializacijos sritys - projektų rengimas ir įgyvendinimas, kaimo plėtros LEADER programos įgyvendinimas, suaugusiųjų mokymas, agroekologija ir smulkiųjų ūkininkų interesų atstovavimas.  


Monika Bylinskienė  – buhalterė (pagal paslaugų sutartį).