Kad kaimas būtų gyvas!

Asociacijos įkūrimas

Asociacija „Viva Sol“ (trumpinys - AVS)  įkurta 2006 m. rugsėjo 15 d. Dargužių kaime, Varėnos r. savivaldybėje.
  

Asociacijos tikslai

Pagrindinis tikslas – siekti kaimo gyvybingumo. To tikimasi pasiekti apjungiant asmenis ir organizacijas ir bendromis pastangomis siekiant smulkiųjų ūkininkų, amatininkų ir kitų kaimo gyventojų ekonominės ir socialinės gerovės didinimo, darnios aplinkos ir tvarių socialinių ryšių išsaugojimo kaime.  Taipogi, AVS siekia suartinti kaimo ir miesto žmones per vietos maistą, kaimo vystymo iniciatyvas ir mokantis vieniems iš kitų.

Asociacijos moto

„Kad kaimas būtų gyvas!“

Asociacijos nariai

Asociacija turi 22 narius, kurių tarpe yra 3 juridiniai asmenys (VšĮ Baltijos aplinkos forumas, VšĮ Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“, VšĮ „Verpėjos“), likę – fiziniai asmenys. Trečdalis narių – smulkūs ūkininkai, sūrininkai, kiti – visuomeniškai aktyvūs ir kaimui neabejingi žmonės, gyvenantys Lietuvoje ir užsienyje (pvz., Prancūzijoje). 

Asociacijos istorija

Pagrindinis iniciatorius ir vienas steigėjų  - į Dargužių kaimą, Varėnos rajone persikėlęs gyventi Valdas Kavaliauskas su žmona Rasa Ilinauskaite. Laikydami smulkų ožkų ūkį ir pardavimui gamindami prancūziško tipo ožkų pieno sūrius, AVS įkūrėjas, daugiau kaip dešimt metų dirbęs sūrininkystės ūkyje Prancūzijoje, siekė ne tik rūpintis sūrių prekyba, bet ir užmegzti ryšį tarp gamintojų ir valgytojų. Pirminis AVS tikslas buvo burti gamintojų ir valgytojų bendruomenes, pagrįstas maisto gamintojų atvirumu klientams, t.y. jų gaminamų sūrių valgytojams. 

Šiam tikslui sustiprinti buvo pasirinktas atitinkamas asociacijos moto - „Kad kaimas būtų gyvas!“, kurio laikantis iki šiol yra remiamos įvairios iniciatyvos ir veiklos, skatinančios kaimo gyvybingumo didinimą, sūrininkų gebėjimų stiprinimą, sūrių populiarinimą, naujų šeimų kūrimąsi kaime, miesto ir kaimo suartinimą, maisto gamintojų ir ūkių atvirumą maisto valgytojams.

Asociacijos finansavimo šaltiniai

Asociacijos veikla finansuojama iš nario įnašo, gaunamų pajamų iš renginių (mokymų, pažintinių vizitų), prekybos ūkininkų produkcija organizavimo, tarptautinių ir nacionalinių projektų dotacijų, paramos 2% ir pavienės labdaros.

Asociacijos struktūra

Asociacijos struktūra yra tipinė asociacijos struktūra, sudaryta pagal Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymą. Vienas narys turi vieną balsą visuotiniame narių susirinkime, kuris renka penkių narių valdybą, o jos nariai renka valdybos pirmininką. Direktorius skiriamas iš asociacijos narių, todėl vykdo nuolatines funkcijas neatlygintinai, atskirais atvejais, vykdant dotacijų reikalavimus, yra įdarbinamas terminuotam laikotarpiui. Buhalterio paslaugos perkamos pagal sutartį su samdomų kvalifikuotu buhalterinių paslaugų teikėju.  Revizorius renkamas iš asociacijos narių trejų metų laikotarpiui.  

Asociacijos veiklos kryptys

Asociacijos veiklos kryptys nustatomos kasmetinio visuotinio narių susirinkimo metu. Veiklos kryptys dažnai būna tęstinės, tačiau, atsižvelgiant į šalies ir tarptautines aktualijas, ir į kurio nors nario ar kelių narių kompetenciją ir motyvaciją imtis atsakomybės aktyviai dirbti viena ar kita kryptimi, įtraukiamos ir naujos kryptys. 

2022-2023 m. veiklos kryptys: 

 1. Trumpųjų maisto tiekimo grandinių skatinimas.
 2. Mokymų vykdymas maisto gamybos, aplinkosaugos ir agroekologijos srityse.
 3. Kova su klimato kaita ir jos poveikio kaimo teritorijai vertinimas, agroekologinių ūkininkavimo praktikų taikymas.  
 4. Smulkiųjų ūkininkų interesų advokatavimas. 
 5. Projektų įgyvendinimas (temos: kaimo kultūros ir paveldo turizmo paslaugos vietos bendruomenėse, jaunimo įtraukimas į bendruomenių veiklą per kultūrą kaime; aplinkosauga, agroekologija). 

 DokumentaiAsociacijos partneriai

 • VšĮ Baltijos aplinkos forumas. Bendradarbiaujama aplinkosaugos, gamtosaugos ir tvaraus ūkininkavimo srityje. 
 • VšĮ Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“. Bendradarbiaujama organizuojant mokymus, renginius, projektus.
 • Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija. Bendradarbiaujama organizuojant sūrininkystės amato mokymus amatų vasaros stovykloje, rengiant ir įgyvendinant projektus. 
 • VšĮ „Sūrininkų namai“. Bendradarbiaujama organizuojant mokymus ir pažintinius vizitus.
 • VšĮ Dargužių amatų centras. Bendradarbiaujama organizuojant mokymus ir įvairius renginius.
 • Vilma Atkočiūnienė, VDU ŽŪA dr. profesorė. Bendradarbiaujama kaimo plėtros, trumpųjų maisto tiekimo grandinių, vietos maisto sistemų organizavimo ir mokslo žinių sklaidos srityje. 
 • Arūnas Poviliūnas, VU Filosofijos katedors dekanas. Bendradarbiaujama filosofinės minties,  idėjų generavimo bei įgyvendinimo srityse. 
 • Žemartas Budrys, Supratimo agentūra XWHY.  Bendradarbiaujama tvaraus gyvenimo būdo sklaidos ir diegimo srityje. 
 • ir visa eilė kitų partnerių ir bendraminčių, kuriems esame labai dėkingi! 


Asociacijos įkurtos organizacijos

2008 m. asociacija įkūrė VšĮ „Sūrininkų namai“, po kurio ženklu telpa įvairios veiklos: viešasis maitinimas ir sūrių pardavimas Dargužiuose, sūrių prekybos kooperatyvas „Mūsų sūriai”, raugą ir įrangą smulkiems sūrininkams tiekianti sūrininkystės mokykla „Viskas sūriams”. VšĮ "Sūrininkų namai" pavadinimas kaip prekės ženklas priklauso asociacijai. 

Asociacijos narystė kitose organizacijose

Nuo 2019 m. asociacija yra Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos narė. 

Nuo 2021 m. asociacija yra Varėnos krašto vietos veiklos grupės narė.


Asociacijos valdyba ir pirmininkas

Visuotinio narių susirinkimo 2022-02-12 metu trijų metų kadencijai buvo išrinkta nauja penkių narių valdyba ir jos pirmininkė:

Laima Stankeviča – valdybos pirmininkė. Ūkininkė-sūrininkė, sūrininkystės ūkio "Laimingi sūriai" bendrasavininkė, Asociacijos "Tymo turgus" koordinatorė, Sūrių festivalio Druskininkuose organizatorė. 

 


 Dalia Beigienė  – valdybos narė. VšĮ Amatų mokyklos "Sodžiaus meistrai" direktorė.


  Justas Gulbinas - valdybos narys. Gamtosaugininkas, VšĮ Baltijos aplinkos forumas darbuotojas. 

  

Arūnė Taunytė – valdybos narė. Andragogė, Suaugusiųjų švietimo asociacijos valdybos narė. 

 Valdas Kavaliauskas – valdybos narys, vienas iš asociacijos įkūrėjų. Ūkininkas-sūrininkas, filosofas, sūrininkystės ūkio "Paskui saulę ir ožkas" bendrasavininkas. 
Asociacijos administracija

Ataskaitinio visuotinio narių susirinkimo 2019-02-02 metu buvo paskirta nauja direktorė: 

Lina Gumbrevičienė – direktorė ir narė. Viešojo adminsitravimo specialistė. Specializacijos sritys - projektų rengimas ir įgyvendinimas, kaimo plėtros LEADER programos įgyvendinimas, suaugusiųjų mokymas, agroekologija ir smulkiųjų ūkininkų interesų atstovavimas.  


 

Rasa Griežė - revizorė. Ūkininkė-sūrininkė, buvusi ilgametė audito įmonės savininkė ir auditorė. 

Monika Bylinskienė  – buhalterė (pagal paslaugų sutartį).


Asociacijos nariai

2022-03-24  asociacijoje buvo 21 narys:
1.  Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“, atstovė - Dalia Beigienė
2.  Aleksandras Jermakovičius
3.  Arūnas Degutis
4.  Arūnė Taunytė
5.  Asta Šlapikaitė
6.  Baltijos aplinkos forumas, VšĮ, atstovas - Justas Gulbinas,
7.  Dalia Baranauskienė
8.  Dovilė Plokštytė – atstovė komunikacijai
9.  Genė Mockevičienė
10. Genovaitė Sakalauskienė
11.  Julija Smiškal – atstovė Prancūzijoje
12. Laima Stankeviča
13. Lina Gumbrevičienė
14. Loreta Mockevičienė
15. Onutė Grigaitė
16. Rasa Griežė
17. Rasa Ilinauskaitė
18. Saulius Sakalas
19. Valdas Kavaliauskas
20. Virginija Černiauskienė
21.  „Verpėjos“, VšĮ, atstovė Laura Garbštienė