Kad kaimas būtų gyvas!


Asociacijos įkūrimas

 Asociacija „Viva Sol“ (trumpinys - AVS)  įkurta 2006 m. rugsėjo 15 d. Dargužių kaime, Varėnos r. savivaldybėje. Nuo 2023 m. rugpjūčio asociacijos būstinė perkelta į Norvydiškių  3, Jakėnų sen. (greta Puodžių kaimo).

  

Asociacijos tikslai

Pagrindinis tikslas – siekti kaimo gyvybingumo. To tikimasi pasiekti apjungiant asmenis ir organizacijas ir bendromis pastangomis siekiant smulkiųjų ūkininkų, amatininkų ir kitų kaimo gyventojų ekonominės ir socialinės gerovės didinimo, darnios aplinkos ir tvarių socialinių ryšių išsaugojimo kaime.  Taipogi, AVS siekia suartinti kaimo ir miesto žmones per vietos maistą, kaimo vystymo iniciatyvas ir mokantis vieniems iš kitų.

Asociacijos moto

„Kad kaimas būtų gyvas!“

Asociacijos nariai

Asociacija turi 24 narius, kurių tarpe yra 3 juridiniai asmenys (VšĮ Baltijos aplinkos forumas, VšĮ Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“, VšĮ „Verpėjos“), likę – fiziniai asmenys. Trečdalis narių – smulkūs ūkininkai, sūrininkai, kiti – visuomeniškai aktyvūs ir kaimui neabejingi žmonės, gyvenantys Lietuvoje ir užsienyje (pvz., Prancūzijoje). 

Asociacijos valdyba ir pirmininkas

Visuotinio narių susirinkimo 2022-02-12 metu trijų metų kadencijai buvo išrinkta nauja penkių narių valdyba ir jos pirmininkė:

 

Laima Stankeviča – valdybos pirmininkė. Laisvės TV scenaristė, sūrininkystės ūkio "Laimingi sūriai" bendrasavininkė, Asociacijos "Tymo turgus" koordinatorė, Sūrių festivalio Druskininkuose organizatorė. 


 Dalia Beigienė  – valdybos narė. VšĮ Amatų mokyklos "Sodžiaus meistrai" direktorė.


  Justas Gulbinas - valdybos narys. Gamtosaugininkas, VšĮ Baltijos aplinkos forumas darbuotojas. 

  

Arūnė Taunytė – valdybos narė. Andragogė, Suaugusiųjų švietimo asociacijos valdybos narė. 

 Valdas Kavaliauskas – valdybos narys, vienas iš asociacijos įkūrėjų. Ūkininkas-sūrininkas, filosofas, sūrininkystės ūkio "Paskui saulę ir ožkas" bendrasavininkas. Asociacijos administracija

Ataskaitinio visuotinio narių susirinkimo 2019-02-02 metu buvo paskirta nauja direktorė: 

Lina Gumbrevičienė – direktorė ir narė. Viešojo administravimo specialistė. Specializacijos sritys - tarptautinių ir nacionalinių projektų rengimas, įgyvendinimas, vertinimas ir priežiūra švietimo,  suaugusiųjų mokymo, teritorijos vystymo, kaimo plėtros, LEADER programos įgyvendinimo, agroekologijos, smulkiųjų ūkininkų interesų atstovavimo ir nepriklausos žiniasklaidos rėmimo srityse.  

Rasa Griežė - revizorė. Ūkininkė-sūrininkė, buvusi ilgametė audito įmonės savininkė ir auditorė. 


Monika Bylinskienė  – buhalterė (pagal paslaugų sutartį). 

Asociacijos narių sąrašas

2024-04-20  Asociacijoje buvo 29 nariai:

1. Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“, VšĮ, atstovė - Dalia Beigienė, direktorė
2. Baltijos aplinkos forumas, VšĮ, atstovas - Justas Gulbinas, gamtos tyrėjas
3. Baranauskienė Dalia – ūkininkė, sūrininkė
4. Bureikaitė Ieva – menininkė, ūkininkė
5. Černiauskienė Virginija – ūkininkė, sūrininkė
6. Degutis Arūnas – visuomenininkas, politikas
7. Divier Thomas – duonininkas
8. Griežė Rasa – ūkininkė, sūrininkė
9. Grigaitė Onutė – gamtininkė
10. Grigaitis Arūnas - architektas
11. Gumbrevičienė Lina – vadybininkė
12. Ilinauskaitė Rasa – ūkininkė, sūrininkystės ūkis „Paskui saulę ir ožkas“
13. Kavaliauskas Valdas – sūrininkystės ūkis „Paskui saulę ir ožkas“
14. Lėckas Vytautas – ūkininkas
15. Liauzun Cyril - dailidė, stalius, profesijos mokytojas
16. Mockevičienė Genė – ūkininkė
17. Mockevičienė Loreta – ūkininkė
18. Naujokaitė Eglė – architektė
19. Poviliūnas Arūnas – mokslininkas, filosofas
20. Sakalas Saulius – dailidė, stalius, medienos restauratorius
21. Sakalauskienė Genovaitė – ūkininkė
22. Smiškal Julija – atstovė Prancūzijoje
23. Slapikaitė Asta –  jaunimo darbuotoja, miesto daržo įkūrėja
24. Stankeviča Laima – scenaristė, sūrininkytės ūkis „Laimingi sūriai“
25. Tamošiūnaitė Rasa – socialinė darbuotoja
26. Taunytė Arūnė – andragogė
27. Urlikienė Lina – ūkininkė, ožkų ūkis „Auksaragė“
28. „Verpėjos“, VšĮ, atstovė – Laura Garbštienė, menininkė, ūkininkė
29. Žukovska Kristina – ūkininkė, šilauogių ir levandų ūkis

Garbės nariai

1. VDU ŽŪA prof. dr. Vilma Atkočiūnienė.

Asociacijos istorija

Pagrindinis iniciatorius ir vienas steigėjų  - į Dargužių kaimą, Varėnos rajone persikėlęs gyventi Valdas Kavaliauskas su žmona Rasa Ilinauskaite. Laikydami smulkų ožkų ūkį ir pardavimui gamindami prancūziško tipo ožkų pieno sūrius, AVS įkūrėjas, daugiau kaip dešimt metų dirbęs sūrininkystės ūkyje Prancūzijoje, siekė ne tik rūpintis sūrių prekyba, bet ir užmegzti ryšį tarp gamintojų ir valgytojų. Pirminis AVS tikslas buvo burti gamintojų ir valgytojų bendruomenes, pagrįstas maisto gamintojų atvirumu klientams, t.y. jų gaminamų sūrių valgytojams.
Šiam tikslui sustiprinti buvo pasirinktas atitinkamas asociacijos moto - „Kad kaimas būtų gyvas!“, kurio laikantis iki šiol yra remiamos įvairios iniciatyvos ir veiklos, skatinančios kaimo gyvybingumo didinimą, sūrininkų gebėjimų stiprinimą, sūrių populiarinimą, naujų šeimų kūrimąsi kaime, miesto ir kaimo suartinimą, maisto gamintojų ir ūkių atvirumą maisto valgytojams.

Asociacijos finansavimo šaltiniai

Asociacijos veikla finansuojama iš nario įnašo, gaunamų pajamų iš suteiktas paslaugas (mokymai, pažintinių vizitų, prekybos ūkininkų produkcija organizavimas, kt.), tarptautinių ir nacionalinių projektų dotacijų, paramos 1,2% ir labdaros.

 

Asociacijos struktūra

Asociacijos struktūra yra tipinė asociacijos struktūra, sudaryta pagal Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymą. Vienas narys turi vieną balsą visuotiniame narių susirinkime, kuris renka penkių narių valdybą, o jos nariai renka valdybos pirmininką. Direktorius skiriamas iš asociacijos narių, todėl vykdo nuolatines funkcijas neatlygintinai, atskirais atvejais, vykdant dotacijų reikalavimus, yra įdarbinamas terminuotam laikotarpiui. Buhalterio paslaugos perkamos pagal sutartį su samdomų kvalifikuotu buhalterinių paslaugų teikėju.  Revizorius renkamas iš asociacijos narių dviejų metų laikotarpiui.

 

Asociacijos veiklos kryptys

Asociacijos veiklos kryptys nustatomos kasmetinio visuotinio narių susirinkimo metu. Veiklos kryptys dažnai būna tęstinės, tačiau, atsižvelgiant į šalies ir tarptautines aktualijas, ir į kurio nors nario ar kelių narių kompetenciją ir motyvaciją imtis atsakomybės aktyviai dirbti viena ar kita kryptimi, įtraukiamos ir naujos kryptys.

2022-2023 m. veiklos kryptys:

 • Trumpųjų maisto tiekimo grandinių skatinimas.
 • Mokymų vykdymas maisto gamybos, aplinkosaugos ir agroekologijos srityse.
 • Kova su klimato kaita ir jos poveikio kaimo teritorijai vertinimas, agroekologinių ūkininkavimo praktikų taikymas.
 • Smulkiųjų ūkininkų interesų advokatavimas.
 • Projektų įgyvendinimas (temos: kaimo kultūros ir paveldo turizmo paslaugos vietos bendruomenėse, jaunimo įtraukimas į bendruomenių veiklą per kultūrą kaime; aplinkosauga, agroekologija).

 

Dokumentai 

Asociacijos partneriai

 • VšĮ Baltijos aplinkos forumas. Bendradarbiaujama aplinkosaugos, gamtosaugos ir tvaraus ūkininkavimo srityje.
 • VšĮ Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“. Bendradarbiaujama organizuojant mokymus, renginius, projektus.
 • Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija. Bendradarbiaujama organizuojant sūrininkystės amato mokymus amatų vasaros stovykloje, rengiant ir įgyvendinant projektus.
 • VšĮ „Sūrininkų namai“. Bendradarbiaujama organizuojant mokymus ir pažintinius vizitus.
 • BĮ Dargužių amatų centras. Bendradarbiaujama organizuojant mokymus ir įvairius renginius.
 • Vilma Atkočiūnienė, VDU ŽŪA dr. profesorė. Bendradarbiaujama kaimo plėtros, trumpųjų maisto tiekimo grandinių, vietos maisto sistemų organizavimo ir mokslo žinių sklaidos srityje.
 • Arūnas Poviliūnas, VU Filosofijos katedors dekanas. Bendradarbiaujama filosofinės minties,  idėjų generavimo bei įgyvendinimo srityse.
 • Žemartas Budrys, Supratimo agentūra XWHY.  Bendradarbiaujama tvaraus gyvenimo būdo sklaidos ir diegimo srityje.
 • ir visa eilė kitų partnerių ir bendraminčių, kuriems esame labai dėkingi!


Dukterinė organizacija „Sūrininkų namai“

2010-2023 m. asociacija buvo įkūrusi VšĮ „Sūrininkų namai“, po kurios ženklu vyko įvairios veiklos: viešasis maitinimas ir sūrių pardavimas Dargužiuose, sūrių prekybos kooperatyvas „Mūsų sūriai”, raugą ir įrangą smulkiems sūrininkams tiekianti sūrininkystės mokykla „Viskas sūriams”. „Sūrininkų namai“ pavadinimas kaip prekės ženklas yra patentuotas. Daugiau informacijos Facebook'e ir interneto svetainėje.

 

Asociacijos narystė kitose organizacijose