Kad kaimas būtų gyvas!

LT

Erasmus+ projektas „Asociacijos „Viva Sol“ narių trumpalaikis mobilumas Prancūzijoje“

 

Projekto tikslas

Susipažinti su Prancūzijos Sainte Marguerite Lafigere savivaldybės teritorijos  plėtros modelio, pagrįsto partnerystės principu, įgyvendinimu  ir pritaikyti jį Lietuvos Dzūkijos regione.

 

Tikslinė grupė

Asociacijos "Viva Sol" nariai, suaugusieji virš 18 m., vykdantys teritorijos plėtros iniciatyvas. 

Projekto veiklos
Darbo stebėjimo vizite Prancūzijoje bus stebima, kaip trys partnerių organizacijos, Sainte Marguerite Lafigere savivaldybė, Asociacija "Terroirs et Savoirs" ir profesinė mokykla MFR Richerenches, pasitelkusi savo mokinius, kartu bendradarbiauja atnaujinant užmirštus tradicinius vandens valdymo kanalus Sainte Marguerite Lafigere savivaldybėje. Stebėjimo metu kartu su mokytojais ir andragogais bus aptariamas šio modelio veikimas, nauda, įgyvendinimo rizikos ir sėkmės, kt. Dalyviai susipažins su modelio veikimo principais, mokymo metodais, rezultatais ir grįžę, parengs modelio taikymo metodiką ir bandys ją taikyti Lietuvoje.


Projekto rezultatai:
- Suorganizuotas 2-jų asmenų 10-ties dienų tarptautinis darbo stebėjimo vizitas Prancūzijos Sainte Marguerite Lafigere savivaldybėje.
- Parengtas Prancūzijos Sainte Marguerite Lafigere savivaldybės partnerystės modelio aprašymas ir filmuota vaizdo medžiaga.
- Parengta adaptuota ir Lietuvos situacijai pritaikyta Prancūzijos Sainte Marguerite Lafigere savivaldybės partnerystės modelio versija.
- Su stebėjimo vizite įžvalgomis, vaizdo medžiaga ir siūlymais bus supažindinti Asociacijos „Viva Sol“ nariai ir suinteresuoti partneriai, savivaldybės atstovai.


Projekto partneriai
Asociacija „Viva Sol“, Lietuva - projekto koordinatorius
Association „Terroirs et savoirs“, Prancūzija - priimančioji organizacija 
MFR Richerenches, Prancūzija - projekto partneris

Finansavimas
Projektas bendrai finansuojamas pagal Europos Sąjungos „Erasmus+“ programos suaugusiųjų mobilumo veiklos sritį. 

Projekto trukmė  01/06/2023 - 31/05/2024
Projekto Nr. 2023-1 -LT01-KA122-ADU-000148238

EN
Erasmus+ project "Short-Term Mobility of the members of the Association "Viva Sol"" 

Project goal
To learn about the implementation of the Sainte Marguerite Lafigere, France municipal interritory development model based on the partnership principle and to apply it in the Dzūkija region of Lithuania.

Target group
Members of the "Viva Sol" association, adults over 18 years old, carrying out territory development initiatives.

Project activities

The job shadowing visit in France to observe how three partner organizations, the municipality of Sainte Marguerite Lafigere, the Association "Terroirs et Savoirs" and the vocational school MFR Richerenches, with the help of the students, cooperate in restoring abandoned traditional water management channels in the municipality of Sainte Marguerite Lafigere. The operation of this model, its benefits, implementation risks and successes, will be observed and discussed with teachers and adult educators. The participants will familiarize themselves with the principles of the model's operation, training methods, and results, and upon their return, they will adapt the model for piloting in Dzukija region in Lithuania.

Project results:

- An international 10-day job shadowing visit of 2 persons to be organized in the French municipality of Sainte Marguerite Lafigere.
- A description and video footage of the partnership model of the French municipality of Sainte Marguerite Lafigere to be prepared.

- An adapted version of the partnership model of the French Sainte Marguerite Lafigere municipality adapted to the Lithuanian situation to be prepared.
- To introduce the members and stackeholders of the Association „Viva Sol“, as well as representatives of the municipality, with insights, video material and suggestions for territory developmend based on the French model observed.

Project partners
Asociacija „Viva Sol“, Lithuania - project coordinator
Association „Terroirs et savoirs“, France - hosting organisation
MFR Richerenches, Prancūzija -  project partner

Financing
The project was co-funded by the European Union's Erasmus+ programme under the Adult Education action. 


Project duration 01/06/2023 - 31/05/2024
Project No 2023-1 -LT01-KA122-ADU-000148238