Kad kaimas būtų gyvas!

LT 

Erasmus+ tarptautinis jaunimo kūrybiškumo partnerystės projektas „Jaunimo įtraukimas į bendruomenę per kultūrą“/ IN CULTURE

Projekto tikslas
Padidinti kaimo ir priemiestinių vietovių jaunimo įtraukimą į bendruomenės gyvenimą per kultūros veiklas ir prisidėti prie kartų atotrūkio mažinimo, sukuriant jaunimo įtraukimo į bendruomenes per kultūrą modelį.

Tikslinė grupė

Jaunimas, jaunimo darbuotojai, kultūros darbuotojai, bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų darbuotojai. 

Projekto rezultatai
- Parengtos 3 darbo su jaunimu Italijoje, Airijoje ir Lietuvoje analizės ir 1 bendra šalių ataskaita, su išskirtais pagrindiniais 10 kertinių pastebėjimų kiekvienoje šalyje. 
- Parengtas 1 jaunimo įtraukimo į bendruomenes per kultūrą modelis, susidedantis iš darbo su jaunimu aprašymo, jaunimo į(si)traukimo veiksmų plano tinklelio ir gerųjų darbo su jaunimu partnerių šalyse pavyzdžių. Modelis parengtas anglų, lietuvių ir italų kalbomis. 
- Surengti 3 tarptautiniai partnerių susitikimai Italijoje, Airijoje ir Lietuvoje.
- Apmokyta 12 jaunimo/kultūros/bendruomenių darbuotojų jaunimo įtraukimo srityje Italijoje vykusiuose mokymuose.
- Apmokyta 15 jaunimo atstovų jaunimo įtraukimo į bendruomenes per kultūrą srityje Lietuvoje vykusiuose mokymuose.
- Surengti 3 projekto rezultatų sklaidos renginiai Italijoje, Airijoje ir Lietuvoje. 
- Parengti 4 video reportažai apie projektą iš susitikimų Italijoje, Airijoje ir Lietuvoje bei sklaidos renginio Airijoje

Projekto partneriai
ARD Family Resource Centre, Airija
Di Promozione Integrata Per Icittadini Europoje Apice, Italija
Asociacija „Viva Sol“, Lietuva - projekto koordinatorius 

Sklaida

Informacija apie projektą skleista In Culture Facebook puslapyje, projekto partnerių socialiniuose tinkluose, sklaidos renginiuose Italijoje, Airijoje ir Lietuvoje. Projektas 2021-08-02 buvo pristatytas LRT Kultūra laidoje „Ryto allegro“ (nuo 40:50 min.). 

Ištekliai, literatūra
Su projekto tematika susiję ištekliai anglų kalba: jaunimas, įtraukimas, kultūra, menas, bendruomenės. 

Finansavimas
Projektą bendrai finansuotas pagal Europos Sąjungos „Erasmus+“ programos jaunimo srities veiksmą „Bendradarbiavimas siekiant inovacijų ir keitimasis gerąja patirtimi „Kūrybiškumo partnerystė““, administruojamą Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto trukmė 01/05/2021 - 30/04/2023
Projekto Nr. 2020-1-LT02-KA227-YOU-007304

EN
 
Erasmus+ international youth creativity partnership project "Engagement of youth in the community through culture"/ IN CULTURE

Project goal
To increase youth engagement to rural and suburban communities through cultural activities and to decrease the generation gap by creating a model of youth engagement in communities through culture.

Target groups
Youth, youth workers, cultural workers, community and non-governmental organization workers.


Project results
- 3 analyses of work with youth in Italy, Ireland and Lithuania and 1 joint report on 10 key observations has been prepared.
- 1 model of youth engagement in communities through culture has been prepared. The Model  consists of a description of youth work, a canva of preparing youth action plan and a list of good examples of youth work in partner countries. The model prepared in English, Italian and Lithuanian.
- 3 international partner meetings were organized in Italy, Ireland and Lithuania.
- 12 youth/cultural/community workers were trained in Italy on youth engagement.
- 15 youngsters were trained in Lithuania on engagement in communities through culture .
- 3 multiplier events of the project results were organized in Italy, Ireland and Lithuania.
- 4 videos were prepared about the project partner meetings in Italy, Ireland and Lithuania and multiplier event in Ireland.

Project partners
ARD Family Resource Centre, Ireland
Di Promozione Integrata Per Icittadini Europoje Apice, Italy
Asociacija „Viva Sol“, Lithuania - project coordinator

Dissemination
Information about the project was disseminated on the In Culture Facebook page, on the social networks of project partners and multiplier events in Italy, Ireland and Lithuania. The project was introduced on the Lithuanian Radio (LRT)  Radio Show on Culture "Ryto allegro" (from 40:50 min.) on 02-08-2021.

Resources
In relation to the project topics: youth, egnagement, culture, arts, community.

Financing
The project was co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union, under the youth action "Cooperation for innovation and exchange of best practices" ("Creativity partnership") administered by the Department of Youth Affairs under the Ministry of Social Security and Labour.

Project duration 01/05/2021 - 31/07/2023
Project No. 2020-1-LT02-KA227-YOU-007304

Foto reportažai iš projekto veiklų /Photo reportages from project activities