Kad kaimas būtų gyvas!

LT

Erasmus+ projektas  LEARN THE LIFE / "Kultūros ir paveldo turizmo gebėjimų stiprinimas kaimo bendruomenėse"

Projekto tikslas

Bendras projekto tikslas buvo tobulinti kaimo suaugusiųjų kompetencijas teikiant kultūros ir paveldo turizmo paslaugas partnerių šalyse.

Tikslinė grupės: suaugusiųjų švietėjai ir besimokantys suaugusieji. 

Projekto rezultatai:

- Sukurtas 1 mokymo priemonių rinkinys, įskaitant vaizdo įrašų kūrimo patarimus (suaugusiųjų mokymo programa ir medžiaga, skirta mokyti kurti vaizdo įrašus išmaniaisiais telefonais kaimo kultūros paveldo viešinimui). 
- Identifikuoti ir aprašyti 30 gerosios praktikos pavyzdžiai iš šalių partnerių kaimo paveldo srityje.
- Sukurta 12 vaizdo įrašų apie kultūros paveldą.
- Surengti 2 trumpalaikiai darbuotojų mokymai Kroatijoje ir Prancūzijoje, kuriuose 24 suaugusiųjų švietėjai ir besimokantieji buvo apmokyti kultūrinio ir paveldo turizmo bei išbandė mokymo priemonių rinkinį.
- Surengti 2 internetiniai seminarai ir apmokyta 15-a dalyvių.
- Surengti 3 sklaidos renginiai Islandijoje, Norvegijoje ir Danijoje po 40 dalyvių.
- Surengtas 1 tarptautinis forumas Lietuvoje, kuriame dalyvavo 40 dalyvių.
Visi projekto rezultatai paskelbti  Erasmus+ Resource Platformoje. 


Projekto partneriai
Asociacija “Viva Sol”, Lietuva - projekto koordinatorius
Asociacija "Lystbaekforeningen", Danija 
Islandijos žemės ūkio universitetas, Islandija 
Hanen Viken, Norvegija 
MFR Enclave des Papes, Prancūzija 
Ustanova za obrazovanje odraslih Dante, Kroatija

Projektas bendrai finansuotas pagal Europos Sąjungos Erasmus+ programos Suaugusiųjų strateginės partnerystės veiklos sritį. 

Projekto trukmė 01/10/2019 - 31/03/2022
Projekto Nr. 2019-1-LT01-KA204-060743
 
EN

Erasmus+ project  LEARN THE LIFE / Development of Cultural and Heritage Tourism Skills within Rural Communities

Project aim
The overall aim of the project was to improve the rural adults' competencies in provision of the cultural and heritage tourism services in the partner countries. 

Target groups: Adult educators and Adult learners.

Project results
- 1 training tool-kit was developed, including tips for production of videos (for the adults wishing to make videos with the smartphones in promoting rural cultural heritage). 
- 30 best practice cases from partner countries on rural heritage were identified.
- 12 videos on the cultural heritage were produced. 
- 2 short-term staff trainings were organised in Croatia and France and 24 adult educators and learners were trained on cultural and heritage tourism and application tool-kit to the trainings.
- 2 online workshops were organised and 15 participants were trained as the additional results
- 3 multiplying events were organised in Iceland, Norway and Denmark for 40 participants in each. 
- 1 international forum was organised in Lithuania for 40 participants.
All project outputs and results are available in the Erasmus+ Resource Platform.

Project partners
Asociacija “Viva Sol”, Lithuania - project coordinator
Asociacija "Lystbaekforeningen", Denmark
Islandijos žemės ūkio universitetas, Iceland
Hanen Viken, Norway
MFR Enclave des Papes, France
Ustanova za obrazovanje odraslih Dante, Croatia

Financing
The project was co-funded by the European Union's Erasmus+programme Strategic Partnerships for Adult Education action.

Foto reportažai iš projekto veiklų /Photo reportages from project activities