Kad kaimas būtų gyvas!


LT

Erasmus+ projektas „Asociacijos „Viva Sol" administracijos, narių ir besimokančiųjų kompetencijų tobulinimas"

Projektu siekiama sustiprinti Asociacijos "Viva Sol" narių, švietėjų ir besimokančiųjų gebėjimus.

Tikslinė grupė – Asociacijos "Viva Sol" administracija, nariai, švietėjai ir besimokantieji virš 18 m.

Projekto veiklos suskirstytos į 3 tikslus. 

I tikslas. Tobulinti administracijos, valdybos ir projektų darbo grupių narių vadybines ir kalbų kompetencijas, siekiant padidinti organizacijos ir suaugusiųjų švietimo projektų įgyvendinimo efektyvumą.

Šiuo tikslu siekiama stiprinti administracijos darbuotojų, valdybos ir projektų darbo grupių vadybines ir užsienio kalbų kompetencijas, kurios prisidėtų prie suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų gebėjimų vykdyti kokybiškus suaugusiųjų mokymus ir tarptautinius projektus.  

Veiklos - mokymo kursai. Planuojama surengti 4 mokymo kursų srautus. Mokymo kursai bus pasirinkti iš galimų kursų organizatorių visoje Europos Sąjungoje, preliminariai iš Teacher Academy https://www.teacheracademy.eu, kurioje yra didelis pasirinkimas gerai vertinamų mokymo kursų. Visi mokymo kursai vyks po 6 d. Mokymuose dalyvaus asociacijos administracija ir valdybos nariai bei projektų darbo grupėse dalyvaujantys nariai. 

Mokymo kursų temos:

 1. Anglų kalba pradedantiesiems (2 dalyviai) (Nyderlandai)*.
 2. Prancūzų kalba vidutiniam lygiui (1 dalyvis) (Prancūzija)*.
 3. Suaugusiųjų mokymo metodai (2 dalyviai) (Portugalija)*.
 4. Lyderystės mokymai (1 dalyvis) (Vokietija)*. 


II tikslas. Didinti suaugusiųjų švietėjų teikiamų paslaugų kokybę.

Šiuo tikslu siekiama stiprinti švietėjų kompetencijas, reikalingas suaugusiųjų mokymo kursų, renginių, edukacijų ir kitų švietėjiškų veiklų kokybei didinti, ypatingai skiriant dėmesį naujų mokymo temų, kurios būtų aktualios besimokantiesiems, įsisavinimui.
Veiklos – darbo stebėjimas. Numatyta organizuoti du darbo stebėjimo srautus po 4 dalyvius:
 1. Žirgininkystės panaudojimas kaimo plėtros ir turizmo skatinime, 6 d. (4 dalyviai) (Islandija)*.
 2. Vietos maisto ir kultūros festivalių organizavimas, 6 d. (4 dalyviai) (Italija)*.

III tikslas. Stiprinti dalykines ir bendrąsias besimokančiųjų kompetencijas, didinant suaugusiųjų dalyvavimą tarptautinėse veiklose.

Šiuo tikslu siekiama stiprinti besimokančiųjų kompetencijas, pasinaudojant tarptautinių partnerių patirtimi.
Veiklos – grupinis mobilumas. Bus organizuojami du grupinio besimokančiųjų mobilumo srautai po 8 dalyvius + 1 lydintįjį asmenį:
 1. Vietos maisto gamybos ir trumpųjų maisto tiekimo grandinės, 5 d. (9 dalyviai) (Prancūzija)*.
 2. Permakultūros praktikų taikymas, gamtą tausojantis ūkininkavimas, maisto gamyba smulkiuose ūkiuose, tiesioginis pardavimas, 4 d. (9 dalyviai) (Latvija)*.

* Mobilumų ir kursų temos, šalys, organizatoriai/partneriai, trukmė gali keistis.


Projekto rezultatai:

 1. Suorganizuoti 8 tarpatautiniai mobilumai, kuriuose apmokyta 30 asociacijos darbuotojų, narių ir besimokančiųjų. 
 2. Pravesti 2 praktiniai seminarai suaugusiųjų švietėjams apie naujas kaimo vystymui aktualias veiklas.
 3. Sukurtos naujos ar patobulintos 2 suaugusiųjų mokymo programos/veiklos/edukacijos.
 4. Surengtos 2 apskritojo stalo diskusijos su kitais besimokančiaisiais, siekiant pasidalinti įgyta tarptautine patirtimi.
 5. Surengta 1-a konferencija, skirta kaimo gyventojų kompetencijų tobulinimo ir tarptautinių mobilumų metu įgytos patirties apibendrinimui.

Projekto partneriai:

Asociacija „Viva Sol“, Lietuva - projekto koordinatorius
Teacher Academy, Italija - mokymo kursų organizatorius 

Finansavimas

Projektas bendrai finansuojamas pagal Europos Sąjungos „Erasmus+“ programos suaugusiųjų mobilumo veiklos sritį.

Projekto trukmė 2024/06/01 – 2025/11/30 (18 mėn.).
Projekto Nr. 2024-1-LT01-KA122-ADU-000241271


EN
 

Erasmus+ project "Improving the competences of the administration, members and learners of the Association Viva Sol"

Aim: to strengthen the abilities of administration, members, educators, and learners of the Association "Viva Sol".

Target group: the administration, educators, members, and learners over 18 years of age.

Project activities are diveded into 3 objectives.

 Objective I. To improve the managerial and language competences of members of the administration, board and project working groups, in order to increase the effectiveness of the organization and the implementation of adult education projects.

Topics of training courses:

 1. English for beginners (2 participants) (Netherlands)*.
 2. Intermediate French (1 participant) (France)*.
 3. Adult education methods (2 participants) (Portugal)*.
 4. Leadership training (1 participant) (Germany)*.

Objective II. To increase the quality of services provided by adult educators.

Activities of job shadowing: 

 1. Promotion of rural development and tourism with horses, 6 days (4 participants) (Iceland)*.
 2. Organization of local food and culture festivals, 6 days (4 participants) (Italy)*.

 Objective III. To strengthen the subject and general competences of learners, increasing the participation of adults in international activities.

Activities - group mobility (study visits). Two group mobility streams of 8 participants + 1 accompanying person would be organized:

 1. Local food production and short food supply chains, 5 d. (9 participants) (France)*.
 2. Application of permaculture practices, environmentally friendly farming, food production and direct selling on small-scale farms, 4 d. (9 participants) (Latvia)*.

* Mobility and course topics, country, organizer/partner, duration can be changed.

The project is co-financed under the adult mobility activity area of ​​the European Union "Erasmus+" program.
Project duration 2024/06/01 - 2025/11/30 (18 months).
Project no. 2024-1-LT01-KA122-ADU-000241271