Kad kaimas būtų gyvas!

LT

Nordplus Adult projektas „Permakultūra smulkiųjų ūkininkų savarankiškumo stiprinimui“/ PERMA.IN-FARM

Kodėl permakultūra?

Besikeičianti ekonominė padėtis ir išaugusios išlaidos maistui, paslaugoms, produktams, trąšoms, kurui, dujoms ir elektrai verčia kaimo gyventojus, o ypač prekinius smulkius ūkininkus, ieškoti naujų ūkininkavimo būdų, kurie leistų savarankiškiau gyventi, gautant tokias pat pajamas su mažesnėmis išlaidomis. Ieškoma naujų sprendimų, kaip gaminti maistą, statyti namus, gamintis elektrą, naudoti panaudotą vandenį ūkio reikėms ir taikyti kitas praktikas,  nedarant neigiamo poveikio gamtai ir nepriklausant nuo perkamų žaliavų. Permakultūra yra vienas iš ūkininkavimo būdų, kuriuo žemės ūkio produkcija auginama be didelių sąnaudų ir negiamo poveikio aplinkai. Permakultūros principus nuolat plėtoja ir tobulina ūkininkai ir žmonės, patys užsiiauginantys sau maistą, visame pasaulyje, esant labai skirtingam klimatui ir kultūrinėms aplinkybėms.

Projekto tikslas

Nustatyti ir pasidalinti permakultūros ir agroekologinėmis praktikomis Šiaurės ir Baltijos šalyse, kurios galėtų būti taikomos prekiniuose smulkiuose ūkiuose, siekiant padidinti ūkių savarankiškumą nuo perkamų žaliavų.

 

Projekto uždaviniai:

  • Suorganizuoti 3 pažintinius vizitus į šalis partneres, siekiant keistis permakultūros praktika. 
  • Nustatyti permakultūros praktikas, naudingas prekiniam smulkiam ūkiui.
  • Skatinti praktiką su suinteresuotosiomis šalimis partnerių šalyse.

Projekto siekiami rezultatai:

  • Parengti mokomąją medžiagą, sudarytą iš 9 praktikų, sukurtų tekstiniu ir neprofesionalių vaizdo įrašų formatais anglų ir partnerių kalbomis, skirtų supažindinti ūkininkus ir besidominčius asmenis su permakultūros ir agroekologijos praktikomis, kurias galima sėkmingai taikyti prekiniuose smulkiuose ūkiuose.

Tikslinė grupė

Smulkių prekinių ūkių savininkai, darbuotojai, žemės ūkio produkcijos augintojai, taikantys ar norintys taikyti permakultūros praktikas. 

Projekto partneriai
Latvijos permakultūros asociacija, Latvija
Norvegijos permakultūros asociacija, Norvegija
Asociacija „Viva Sol“, Lietuva - projekto koordinatorius

Finansavimas
Projektas finansuojamas pagal programą Nordplus Adult.

Projekto trukmė 01/07/2023 -  30/06/2025
Projekto Nr. NPAD-2023-10374

EN
Nordplus Adult project "Permaculture for strengthening autonomy of small-scale farmers"/ PERMA.IN-FARM

Why permaculture?

The changing economic situation and increased costs for food, services, products, fertilizers, fuel, gas and electricity are forcing rural residents, and especially commercial small-scale farmers, to look for new ways of farming that will allow them to live autonomously, obtaining the same income with lower costs. New solutions on how to produce food, build houses, generate bio-electricity, reuse water resources and apply other practices without having a negative impact on nature and with low purchaised inputs. Permaculture is one of the farming methods in which the agricultural production can be growen with low costs and without a negative impact on the environment. The principles of permaculture are constantly being developed and improved by farmers and people growing their own food, all over the world, in very different climates and cultural circumstances.

 

Project aim

The project overall aim is to identify and share the permaculture and agroecological practices in the Nordic and Baltic countries, which could be applied for the commercial small-scale farms to increase their autonomy from the purchased inputs.

 

Project objectives

  • To organise 3 study visits in partner countries to exchange the permaculture practices.
  • To identify the permaculture practices useful for a commercial small-scale farm
  • To promote the practices with the stakeholders in partners’ countries.

Expected project results

  • To develop a packing of the training material, that will consist of 9 practices described and presented in text, photos and unprofessional video formats in English and partner languages to introduce the farmers with the permaculture and agroecological practices the farmers can successfully apply in commercial small-scale farms.

Target groups
Small-scale farm owners and employees, growers of agricultural products, applying or wishing to apply permaculture practices.

Project partners
Latvian Permaculture Association, Latvia
Norwegian Permaculture Association, Norway
Asociacija „Viva Sol“, Lietuva - projekto koordinatorius

Funding
Project is funded by the Nordplus Adult.

Project duration 01/07/2023 -  30/06/2025

Project No NPAD-2023-10374

Foto reportažas iš pažintinio vizito Norvegijoje 2023 spalio 2-6 d. / Photo reportage from study visit to Norway on 2-6 Oct 2023